Regulamin konkursu fotograficznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficzno- przyrodniczego

pt. „Krajobraz ekologiczny Powiatu Łukowskiego”

1.  Organizatorzy:

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Nadleśnictwo Łuków z/s w Ławkach, Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Celem konkursu jest:

-        popularyzacja piękna przyrody i krajobrazu powiatu łukowskiego

-        kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców powiatu łukowskiego

2.  Adresaci konkursu:

Konkurs kierowany jest do mieszkańców powiatu łukowskiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Konkurs organizowany jest dla czterech kategorii wiekowych:

-        I kategoria - wiek uczestnika od 7 lat do 13 lat

-        II kategoria -wiek uczestnika od 13 lat do 16 lat

-        III kategoria - wiek uczestnika od 16 lat do 19 lat

-        IV kategoria - wiek uczestnika 19 lat plus

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz członkowie ich rodzin.

3.  Tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego „Krajobraz ekologiczny Powiatu Łukowskiego”

4.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.Uczestnik przesyła zgłoszenie (wzór druku zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu) i może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy samodzielnie wykonane zdjęcia. Odbitki barwne lub czarno – białe powinny mieć format: 20cm x 30cm. Jednocześnie dołączone powinny być zdjęcia w formie cyfrowej wraz z opisem do każdego zdjęcia w formie cyfrowej pliku tekstowego, na płycie CD lub DVD.

6.  Plik powinien być umieszczony w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszym imieniem autora (np. Kowal_ Jan). Plik zdjęciowy powinien posiadać nazwę składającą się z nazwiska, imienia oraz kolejnego numeru zdjęcia (np. Kowal_Jan_1). Plik opisowy do każdego zdjęcia powinien posiadać nazwy składające się z nazwiska, imienia, kolejnego numeru zdjęcia oraz słowa „opis” (np. Kowal_Jan_1_opis).

7.  Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię, nazwisko autora, tytuł pracy.

8.  Wymagania techniczne dla plików zdjęciowych:

-        Pliki o minimalnej wielkości 5 milionów pikseli,

-        Fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF

9.  Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i ich opisów. Oświadcza również, że wyraził zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie zgłoszonych fotografii i opisów oraz publikowania imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania autora, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach internetowych.:

Muzeum Regionalnego w Łukowie, Starostwa Powiatowego w Łukowie, Nadleśnictwa Łuków z/s w Ławkach. Wyraża również zgodę na wykorzystanie ich w celu promocyjnym i marketingowym, w szczególności na utrwalenie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii oraz opisów fotografii każdą techniką bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz na rozpowszechnianie fotografii i opisu fotografii poprzez udostępnianie publiczne aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym a w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, oraz telefonach komórkowych.

10.  Prac konkursowych nie należy oprawiać i podklejać.

11.  Złożone egzemplarze prac konkursowych przechodzą na własność organizatorów konkursu.

12.  Karty zgłoszenia (wzór w załączniku), zdjęcia i płytę ze zdjęciami i opisami należy składać lub przesłać do dnia 30.09.2015 roku na adres: Muzeum Regionalne w Łukowie ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków, Tel. 25 798 27 16

13.  Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14.  Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z Regulaminem, i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie w trakcie przesyłki.

15.  Osoby składające swe zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z poźn. zm).

16.  Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursu powołana przez Organizatora.

17.  Ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie października i listopada 2015 roku, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

18.  Termin wystawy zostanie ogłoszony w lokalnych mediach.

19.  Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

               

 

 

 

 

 

Załącznik Regulaminu konkursu fotograficzno- przyrodniczego pt. „Ekologia w krajobrazach powiatu łukowskiego 2015”

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie fotograficzno – przyrodniczym

 

„Ekologia w krajobrazie powiatu łukowskiego

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wiek uczestnika konkursu…………………………………………………………………………………………………

 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E –mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu:

 

Fotografia 1 + opis (tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Fotografia 2 + opis (tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Fotografia 3 + opis (tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczenia:

 

1- Oświadczenie osoby pełnoletniej

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficzno – Przyrodniczego „Ekologia w krajobrazie powiatu łukowskiego” i akceptuję jego treść.

 

                                                                                                              …………………………………………………………….

 

                                                                                                                      (data i odręczny podpis)

 

2- Oświadczenie do osoby niepełnoletniej

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………. (imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficzno – Przyrodniczego „Ekologia w krajobrazie powiatu łukowskiego” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

                                                                                                        ………………………………………………………………

 

                                                                                             (data i odręczny podpis opiekuna prawnego)

 

 
Zapytanie ofertowe

 Łuków, dnia 18 czerwca 2015 r.

MŁ – 0718/41/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Regionalne w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

                                                              

                Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących prac w zakresie:

1)    Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2)       Wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3)  Wykonania pomiarów elektrycznych obiektów wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Łukowie z wyszczególnieniem:

             - badania skuteczności samoczynnego wyłączenia;

             - badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń;

             - badania instalacji odgromowych i uziomów.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łukowie, nr tel. (25) 798 27 16.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy ws. zamówienia do dnia 31.08.2015 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, a także dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty.

 

 IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

 2. Kopie posiadanych referencji lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie przedsiębiorcy w realizacji zamówień podobnych do zamówienia objętego niniejszym zamówieniem (poświadczone za zgodność z oryginałem).

 3. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego (poświadczona za zgodność z oryginałem).

 4. Wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, NIP oraz REGON.

 V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę sporządzoną na lub w formie druku Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków, do dnia 10 lipca 2015 r., do godz. 12:00, z oznaczeniem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyposażenie budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonanie pomiarów elektrycznych obiektów wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Łukowie ”.

 W przypadku braku w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert czy jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

6.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków – w dniu 10 lipca 2015 r. o godz. 12:05. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 

VII. OCENA OFERT

Kryterium wyboru ofert – cena 100 %. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie i zaspokaja w całości należność Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                       najniższa cena ofertowa

    C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów).

                           cena oferty badanej 

 

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:

-odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego

miejsca po przecinku,

-zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby

pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Obiekt Muzeum Regionalnego w Łukowie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/661, data wpisu 1972 r. i w związku z tym wymagane będzie stosowne pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie delegatura w Białej Podlaskiej.

 2.  Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym określone zostaną w umowie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.

 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

…............................................................

      (nazwa lub pieczęć wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa Wykonawcy: ….....................................................................................................................

Adres: …..........................................................................................................................................

Tel./fax: …........................................................................................................................................

REGON: …........................................................................................................................................

NIP: …..............................................................................................................................................

 

Oferta dla Muzeum Regionalnego w Łukowie,

        ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków

 

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia, realizowanego z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy, którego przedmiotem jest przeprowadzenie następujących prac w zakresie:

1) Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2) Wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3) Wykonania pomiarów elektrycznych obiektów wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Łukowie z wyszczególnieniem:

-        badania skuteczności samoczynnego wyłączenia;

-        badania rezystencji izolacji obwodów i urządzeń;

-        badania instalacji odgromowych i uziomów

składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 18 czerwca 2015 r. znak MŁ – 0718/41/2015, a także zgodnie z posiadanym doświadczeniem, wiedzą i należytą starannością

 

 

 

za cenę netto: ….......................................... zł (słownie ….......................................................

 

 

…...........................................................................................................................................).

 

 

Kwota VAT: …............................................................ zł.

 

 

 

Cena brutto: …......................................... zł (słownie …...........................................................

 

 

…...........................................................................................................................................).

 

 

 

 

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy (w tym należne podatki) związane z realizacją zamówienia określonego w SIWZ.

 

 

 

 1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń.

 2. Akceptuję/emy termin realizacji zamówienia.

 3.  Oświadczam/y, że uważam/y się związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

…..............................................................         ….............................................................................

                   (miejscowość, data)                            (podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

…............................................................

      (nazwa lub pieczęć wykonawcy)

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 

 

          W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 czerwca 2015 r. znak MŁ – 0718/41/2015, dotyczące przeprowadzenia następujących prac w zakresie:

1) Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2) Wyposażenia budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3) Wykonania pomiarów elektrycznych obiektów wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Łukowie z wyszczególnieniem:

-        badania skuteczności samoczynnego wyłączenia;

-        badania rezystencji izolacji obwodów i urządzeń;

-        badania instalacji odgromowych i uziomów

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oświadczam(my), że:

 1. Posiadam/y uprawnienia umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

 3. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

…..............................................................                 ….............................................................................

                   (miejscowość, data)                             (podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

 

Zamów biuletyn
Statystyka

Odwiedzających: 240183
DSC_1363.JPG